شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۴۷۶۵۰ | شماره فاکس: ۸۸۳۰۷۵۶۵ | شماره همراه جهت تماس ضرروی، پیشنهادات و شکایات: ۰۹۱۲۸۱۰۳۴۸۴|info@parsmafsal.com

لینک باکس/ارت باکس

لینک باکس/ارت باکس 2018-05-23T20:43:45+00:00

Project Description

لینک باکس:

با توجه به تک رشته بودن کابلهای فشار قوی، در صورتیکه طول آنها زیاد باشد، جهت همگن کردن شیلد کابلها و ایجاد ولتاژ یکسان در آنها از لینک باکس استفاده می شود. در لینک باکس شیلد کابلها به صورت جداگانه از مفصل خارج شده و یا به ارت متصل شده و یا به صورت ضربدری به ارت کابل تک رشته دیگر متصل می شود تا از افزایش ولتاژ در ارت کابلها جلوگیری شود. لینک باکس ها بسته به نوع طراحی، دارای برفگیرها با ولتاژ خاص می باشند. همچنین جهت استفاده برای کابل تک رشته و یا کواکسیال مناسب می باشد. لینک باکسها قابل نصب در زیر زمین (دفنی) و یا به صورت هوایی را دارد.

ارت باکس:

در صورتیکه بخواهیم شیلد کابلها بدون برفگیر و به صورت مستقیم به ارت متصل شود و یا شیلد کابلها در نقطه ای کور شود از قطعه ای همانند لینک باکس استفاده می کنیم و اگر بدون برفگیر باشد از ارت باکس استفاده می کنیم. از ارت باکس بیشتر در هنگام اتصال شیلد کابلها به ارت در نقطه سرکابل استفاده می شود. ارت باکسها قابل نصب در زیرزمین (دفنی) و یا به صورت هوایی را دارد.

تعداد کابلهای ورودی(3 یا 6)=X
نوع کابل(1-تک کر 2-کواکسیال)=Y
ولتاژ برقگیر موردنیاز(کیلووات)=Z

LN لینک باکس

کد شرح
LNI – XY ارت باکس جهت استفاده در زیرزمین(دفنی)
LNE- XY ارت باکس جهت استفاده هوایی

برای مثال:ارت باکس جهت استفاده هوایی با 3 ورودی و کابل تک کر LNE-31

LW ارت باکس

کد شرح
LWI – XY – Z ارت باکس جهت استفاده در زیرزمین(دفنی)
LWE- XY – Z لینک باکس جهت استفاده هوایی

برای مثال:لینک باکس دفنی با 3 عدد کابل ورودی کوآکسیکال و برقگیر 3 کیلوولت LWI-32-3